Hai bài thơ cho hai Người Tự Thiêu vì lòng Từ Bi

Thơ Văn May 27, 2014 at 2:01 pm 0 comments

Thi Vũ Ghi chú : Ngọn Đuốc Bình Minh Trong Đêm Dài Nô Lệ và Thích Huệ Thâu là hai bài thơ đánh dấu hai người tự thiêu trên đất Việt : Lê Thị Tuyết Mai, tự thiêu vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 23.5.2014 trước Dinh Độc Lập, […]