Đỗ Trung Hiếu-Thống nhất Phật giáo

Tư liệu December 15, 2000 at 2:41 pm 0 comments

Thống nhất Phật giáo   1994-05-25 | Đỗ Trung Hiếu |   Vì sao Đảng Cộng sản truy triệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ? Xin đọc tài liệu “Thống nhất Phật giáo” của Đỗ Trung Hiếu, Kiến trúc sư thành lập Hội Phật giáo Nhà nước năm 1981 cho Đảng […]