PARIS, ngày 13 tháng 8 năm 2018, PTTPGQT — Viện Tăng Thống vừa gửi đến Paris cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Giáo chỉ số 18 Tấn phong nhân sự Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Nhiệm kỳ 2018 – 2020, đồng thời Viện Hoá Đạo cũng gửi Thông tri Thi hành Giáo chỉ Tấn phong Ban Chỉ đạo VHĐ để phổ biến.

Sau đây là toàn văn 2 Văn kiện nói trên :

 

Phật lịch 2562                                                                                     Số 18/VTT/TT/GC

GIÁO CHỈ

TẤN PHONG BAN CHỈ ĐẠO VIỆN HÓA ĐẠO
VÀ ĐẠI DIỆN CÁC MIỀN, NHIỆM KỲ 2018 – 2020
__________________

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Chiếu Điều thứ 8, Chương thứ tư, Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) ;
– Chiếu Khoản 3, Điều 11, Chương Thứ Tư, Hiến Chương GHPGVNTN ;
– Chiếu Điều II, Giáo Chỉ tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN nhiệm kỳ 2016-2018 số 17/VTT/TT ký tại Đại Hội Khoáng Đại X ngày mồng 8 tháng Chạp năm Ất Mùi (tức ngày 17 tháng 01 năm 2016) ;
– Chiếu Quyết Định hoán chuyển nhân sự số 10/VTT/TT/QĐ ban hành ngày 27.7.2018 ;
– Chiếu Thư Trình số 19.18 ngày 04.8.2018 của Hòa Thượng Thích Tâm Liên Quyền Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN ;
– Chiếu nhu cầu Phật sự.

NAY BAN HÀNH GIÁO CHỈ
I. Tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo

ĐIỀU 1 :

– Tấn phong Hòa Thượng Thích Tâm Liên vào ngôi vị Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
– Tấn phong Hòa Thượng Thích Chí Viên vào ngôi vị Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
– Phát ngôn nhân Viện Hoá Đạo : Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái
– Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo : Cư sĩ Nguyên Chánh Lê Công Cầu
        * Chánh Văn phòng Viện Hoá Đạo : Hoà thượng Thích Minh Quang
– Tổng Thủ quỹ Viện Hoá Đạo : Hoà thượng Thích Nguyên Lý
– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự : Hòa Thượng Thích Tâm Liên
– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : Hòa Thượng Thích Đồng Tu
– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục : Hòa Thượng Thích Chơn Tâm
– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa : Hòa Thượng Thích Thiện Dương
– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế : Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái
       * Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế : Cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan
– Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ : Hoà thượng Thích Tâm Mãn
– Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ : Hoà thượng Thích Nhật Ban
– Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết : Hoà thượng Thích Quảng Tôn
– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ thiện Xã hội : Hòa Thượng Thích Nguyên Lý
– Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên : Cư sĩ Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực
       * Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ : Htr. Nguyên Chánh Lê Công Cầu
– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : Cư sĩ Minh Hoá Nguyễn Duy Lượng

II. CHÁNH ĐẠI DIỆN CÁC MIỀN

– Chánh Đại diện Miền Vạn Hạnh : Hoà thượng Thích Toàn Lạc
– Chánh Đại diện Miền Liễu Quán : Hòa Thượng Thích Chí Viên
– Chánh Đại diện Miền Khuông Việt : Hòa Thượng Thích Tâm Mãn
       * Phó Đại diện Miền Khuông Việt : Hòa Thượng Thích Giải Pháp
– Chánh Đại diện Miền Khánh Hoà : Hòa Thượng Thích Nhật Ban
– Chánh Đại diện Miền Quảng Đức : Hòa Thượng Thích Quảng Tôn

ĐIỀU 2 : Giáo Chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ký, các Giáo Chỉ, Quyết Định trái với Giáo Chỉ nầy đều vô hiệu lực.

ĐIỀU 3 : Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo chiếu nhiệm vụ thi hành Giáo Chỉ nầy.

Phật lịch 2562, Thanh Minh Thiền Viện
Mùa Vu Lan, Saigon ngày 27 tháng 6 âm lịch Mậu Tuất (tức ngày 8 tháng 8 năm 2018)
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa Môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

Bản sao kính gửi :
– Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới
  để kính tường
– Chính quyền các cấp CHXHCNVN
  kính thông báo
– Lưu chiểu VP/VTT./.

 

Phật lịch 2562                                                                Số 21.18/VHĐ/VT

THÔNG TRI

THI HÀNH GIÁO CHỈ TẤN PHONG
BAN CHỈ ĐẠO VIỆN HÓA ĐẠO
NHIỆM KỲ 2018-2020

————
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Thành kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thẩm tường
Kính gởi : Chư Tôn Giáo Phẩm HĐLV/GHPGVNTN
Chư thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
Kính qua : GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
NS Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
Kính tri tường và kính xin chuyển đến :
– Ngài Chủ Tịch Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới
– Ông Chủ Tịch Nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
– Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK và các Quốc Gia, Châu Lục
– Phổ biến đến Đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quý Vị

Căn cứ Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Căn cứ Giáo Chỉ số 16/VTT/TT/GC do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành ngày 17.01.2016

Căn cứ Quyết Định số 10/VTT/TT/QĐ do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành ngày 27.7.2018

Căn cứ Trình Thư của Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN số14.18/ VH/QVT ngày 04.8.2018

Theo tinh thần các văn kiện nêu trên, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN đã ban hành Giáo Chỉ Tấn Phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo trước thời hạn 6 tháng cho nhiệm kỳ 2018-2020 số tham chiếu 18/VTT/TT/GC (gọi là Giáo Chỉ Số 18) ngày 08 tháng 8 năm 2018.

Viện Hóa Đạo kính xin thông tri đến Chư Liệt Vị dẫn thượng triệt để thực thi Giáo Chỉ nầy nhằm đáp ứng nhu cầu Phật sự trong giai đoạn hiện nay.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT
Phật lịch 2562, Tu Viện Long Quang ngày 09 tháng 8 năm 2018
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Sa Môn THÍCH TÂM LIÊN
(đã ấn ký)

 

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment