PARIS, ngày 26.4.2017 (PTTPGQT) – Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thông điệp Phật Đản 2641 (dương lịch 2017) của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và Thông bạch Phật Đản của Viện trưởng Viện Hoá Đạo. Xin xem toàn văn hai văn kiện ấy sau đây :

Phật lịch 2561                                                                                                 Số 19/TT/VTT

PHỤC HỒI ĐỜI SỐNG TÂM LINH VÀ ĐẠO HẠNH

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2641 (2017)
của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Từ vô lượng kiếp, chư Phật vì tâm Đại Bi muốn cứu độ chúng sinh nên các Ngài từ bỏ cảnh giới vô thượng hỉ lạc mà giáng thế, để khai thị chân lý giác ngộ cho muôn loài trong lục đạo.

Nhìn từ quê hương chúng ta, ra đến thế giới ngày nay, các hệ tư tưởng hiếu chiến xung đột xâu xé, đe doạ diệt vong nhân loại. Các nạn chiến tranh, khủng bố, và độc tài trở thành căn bệnh kinh niên hãm hại người dân thấp cổ bé miệng. Nhớ lời Phật dạy, mà người Phật tử hiểu hơn ai hết, tham, sân, si là nguyên nhân và động lực thúc đẩy bản năng chiếm hữu gây thống khổ nhân thế.

Vì tham, sân, si, các nước lớn xâm lăng và thôn tính các nước nhỏ. Vì tham, sân, si, các chính quyền không biết “dân vi quý” nên bóc lột dân và đàn áp nhân quyền. Vì tham, sân, si, con người quên mất lời Phật dạy hoằng hoá độ sinh, nên biến mình thành kẻ cướp của cướp công người đồng đạo làm món lợi dưỡng cho riêng mình.

Tham, sân, si chính là tam độc gây thống khổ cho con người, thay vì cứu khổ cho mọi người.

Trước hoàn cảnh tham, sân, si hoành hành, thì bao lâu đạo Phật không được tự do truyền giáo ; chư tôn đức không được đem đạo cao đức trọng điều hành, tự quản Giáo hội ; Phật giáo đồ không được khuyến thỉnh tu học và hành trì Bồ tát đạo ; thì bấy lâu đức lý suy đồi, tệ nạn xã hội làm tiêu vong văn hiến, và tiêu diệt tinh thần cường tráng siêu linh của một dân tộc có Bốn nghìn năm tự cường tự chủ như nước Việt Nam ta.

Mỗi năm vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch, hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên toàn thế giới cung kính cử hành đại lễ Khánh đản Đức Thế Tôn, cốt tỏ lòng nhớ ơn Phật giáng trần, dẫn dắt chúng sinh lên đường Giác ngộ, thể nhập Phật tri kiến.

Những nghi thức đại lễ, dù hùng tráng đến đâu, vẫn chưa biểu tỏ hết lòng tri ân Ngày Phật thị hiện. Trái lại, lòng tri ân sâu xa của người con Phật vào giờ phút thiêng liêng này, phải là tấm lòng thiết tha nỗ lực phục hồi đời sống tâm linh và đạo hạnh, như con đê ngăn chặn sự cuồng bạo chiếm hữu, khiến xã hội và loài người ngày càng xuống hố điêu linh.

Phật giáo là tôn giáo của công phu hành trì. Giải thoát giác ngộ không là sự tích luỹ công đức hay tích tập năng lượng, mà là tiến trình phát bồ đề tâm quét sạch mọi phiền-não-chướng che mờ thực tại chân như.

Ở vào nghịch cảnh mà sức mạnh tâm linh bị âm mưu huỷ diệt, đời sống đạo hạnh khắp nơi bị lu mờ, thì Đại lễ Phật Đản phải là giờ phút quyết tâm tái tạo đời sống tâm linh và đạo hạnh, để cho Hai Nghìn Năm Đạo Phật Việt luôn là bức Cẩm nang cứu khổ trừ nguy cho nhân quần và đất nước.

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi gửi lời trân trọng chúc quý liệt vị Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước, hãy đồng tâm nhất chí phát nguyện trước Phật Đài : Thực hiện công trình phục hồi đời sống tâm linh và đạo hạnh, làm nền tảng trường tồn cho Phật giáo và quê hương muôn thuở.

Cầu xin Đức Thế Tôn hộ trì cho tất cả chúng ta.

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thanh Minh Thiền viện, Rằm tháng Tư
năm Đinh Dậu, 2017 – Phật Đản P.l. 2561
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

Thông bạch Phật Đản của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo :

Phật lịch 2561                                                                                        Số 05.17/VHĐ/VT/TB

 

THÔNG BẠCH

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2561-2017

—————————–
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Kính gởi :
– Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
– Hòa Thượng Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
– Đồng Bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Phụng hành Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2561-2017 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thay mặt Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, tôi xin gởi đến Chư Liệt Vị niềm hân hoan vô tận : ngày Đại Lễ Kỷ Niệm 2641 năm Đức Thế Tôn thị hiện, đem Ánh Đạo Vàng gieo rắc toàn cõi Diêm Phù Đề, đưa Nhân Loại và Chúng Sanh vượt thoát ngục tù Tham Sân Si là căn nguyên của mọi tranh chấp, hận thù và đau khổ.

Yếu chỉ Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2561 của Đức Đương Kim Tăng Thống bao hàm trong 9 chữ :

PHỤC HỒI ĐỜI SỐNG TÂM LINH VÀ ĐẠO HẠNH

Ngài dạy rằng :

« Mỗi năm vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch, hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên toàn thế giới cung kính cử hành đại lễ Khánh đản Đức Thế Tôn, cốt tỏ lòng nhớ ơn Phật giáng trần, dẫn dắt chúng sinh lên đường Giác ngộ, thể nhập Phật tri kiến.

« Những nghi thức đại lễ, dù hùng tráng đến đâu, vẫn chưa biểu tỏ hết lòng tri ân Ngày Phật thị hiện. Trái lại, lòng tri ân sâu xa của người con Phật vào giờ phút thiêng liêng này, phải là tấm lòng thiết tha nỗ lực phục hồi đời sống tâm linh và đạo hạnh, như con đê ngăn chặn sự cuồng bạo chiếm hữu, khiến xã hội và loài người ngày càng xuống hố điêu linh.

« Phật giáo là tôn giáo của công phu hành trì. Giải thoát giác ngộ không là sự tích luỹ công đức hay tích tập năng lượng, mà là tiến trình phát-bồ-đề-tâm quét sạch mọi phiền-não-chướng che mờ thực tại chân như.

« Ở vào nghịch cảnh mà sức mạnh tâm linh bị âm mưu huỷ diệt, đời sống đạo hạnh khắp nơi bị lu mờ, thì Đại lễ Phật Đản phải là sự quyết tâm tái tạo đời sống tâm linh và đạo hạnh, để cho Hai Nghìn Năm Đạo Phật Việt luôn là bức Cẩm nang cứu khổ trừ nguy cho nhân quần và đất nước ».

Để báo đền ân đức cao dày của Đức Từ Phụ qua tinh thần Bức Thông Điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Viện Hóa Đạo yêu cầu mọi cá nhân, đoàn thể trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thực hiện bảy điểm sau đây :

1/. Với bản thân : Hãy Thanh Tịnh thân tâm, nâng cao năng lượng tâm linh, hóa giải những bất an trong tam giới. Đồng thời Vô Úy trong hành động để góp phần đưa nhân loại, quốc gia, dân tộc ra khỏi chảo lửa âm ỷ của tranh chấp, cướp đoạt, và nô lệ.

2/. Với gia đình : Hãy Phật Hóa thân bằng quyến thuộc, thực hành chay tịnh, nhằm đền đáp ân đức cha mẹ, ân đức chúng sinh, ân đức Tam Bảo, tham gia các hoạt động xã hội để đền đáp ân đức Hồn Thiêng Sông Núi.

3/. Đối với các Đoàn thể Phật Tử : Hãy khơi dậy tinh thần Lục Độ trong cộng nghiệp qua các hình thức từ thiện xã hội, tu bát quan trai, tham dự các khóa lễ và tu học, đồng thời nâng cao ý thức thời đại : Phật Giáo là sự đối diện với xã hội chứ không quay lưng với xã hội, nhất là trước một xã hội độc tài toàn trị hiện nay.

4/. Đối với các Ban Đại Diện GHPGVNTN tại các Tỉnh, Thành, Quận, Huyện :

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn đang đối mặt với sự khủng bố, áp bức của Nhà Cầm quyền Cọng Sản, phải ý thức rằng những chùa chiền, tháp miếu, những lễ hội Phật Giáo hoành tráng do nhà nước dựng lên chỉ mang tính cách mê tín, chỉ là lớp son phấn loè loẹt hòng che lấp chủ trương bất dung tôn giáo. Do đó chúng ta quyết bảo vệ truyền thống cố hữu dù phải hy sinh.

Viện Hóa Đạo yêu cầu các Ban Đại Diện tùy hoàn cảnh địa phương mà kiến tạo một mùa Phật Đản đầy đủ ý nghĩa, trang nghiêm, thanh tịnh để đồng bào nói chung và Phật Giáo Đồ nói riêng được chiêm bái và hành lễ dù trong điều kiện khắc nghiệt mà GHPGVNTN đã và đang đối mặt.

5/. Đối với Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, qua tinh thần Thông Cáo Báo Chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế : HƯỚNG VỀ NGÀY PHẬT ĐẢN phổ biến hôm 17.3.2017, Viện Hóa Đạo kính xin tán dương tinh thần Chư Tôn Túc và Toàn Thể Phật Tử Hải Ngoại và cầu nguyện một mùa Đản Sanh viên mãn nơi đất khách quê người.

6/. Lễ Tưởng Niệm Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo sẽ được cử hành lúc 15 giờ ngày mồng 8 tháng tư Đinh Dậu (03.5.2017) tại Đài Kỷ Niệm Thánh Tử Đạo, thành phố Huế. Viện Hóa Đạo kính cung thỉnh Chư Tôn Đức và kính mời Phật Tử các giới tham dự để tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo đã hy hiến thân mình cho Dân Tộc quang phục và Đạo Pháp xương minh.

7/. Lễ Đài Chính sẽ được thiết trí tại Tu Viện Long Quang (trụ sở của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN) thuộc Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại lễ chính thức sẽ cử hành lúc 07 giờ 30 sáng ngày Rằm Tháng Tư (10.5.2017). Trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng Phật tử các giới tùy duyên tham dự.

Hằng năm Mùa Phật Đản trở về trùng thời điểm Nhà cầm quyền Cọng Sản cưỡng chiếm Miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, ngày đen tối của lịch sử Dân Tộc khiến hằng triệu người phơi thây nơi rừng sâu núi thẳm cùng hàng triệu người chôn vùi dưới đáy đại dương khi Vượt Biển tìm tự do.

Vì vậy, qua Thông Bạch Phật Đản nầy, Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin kính cẩn trước lời gọi bi thiết của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Huyền Quang gởi cho Đảng Cọng Sản Việt Nam năm 2000. Dù đã 17 năm qua, nhưng giá trị của lời gọi ấy vẫn là chân lý Sám Hối mà Đảng Cọng Sản cần thực hiện ngay trong ngày 30 tháng Tư để năng lượng Từ Bi giúp hóa giải mọi gian nguy cho Đất Nước, đem lại hạnh phúc cho Dân Tộc :

Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã kêu gọi qua Thư gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước yêu cầu lấy Ngày 30 Tháng Tư làm « Ngày Sám hối và Chúc Sinh toàn quốc » bằng cách : « Hãy trả lại Linh Quyền cho người chết và Nhân Quyền cho người sống, đây là ý nghĩa của Lễ Chúc Sinh và Sám Hối. Xưa các vua chúa Tế Trời mỗi năm tại Đàn Nam Giao cầu cho Quốc Thái Dân An. Nay ở thời đại mới, Nhà Nước nên áp dụng Luật Pháp, bảo đảm các Quyền Tự Do căn bản về Dân Sự và Chính Trị cho mọi Công Dân như một cách tế thờ Người ».

Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi Nhà Nước Cọng Sản hãy thực hiện « Lời Kêu Gọi Đảng Sám Hối » của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, như một nghĩa vụ đối với Tổ Quốc và Nhân Dân trong quá trình 42 năm thống nhất đất nước nhưng không thống nhất được lòng người. Thống nhất lòng người là điều tất yếu đưa Đất Nước và Dân Tộc vượt thoát mọi cuộc xâm lăng và nô lệ.

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Tu viện Long Quang, Mùa Phật Đản
Phật lịch 2561, Đinh Dậu – 2017
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment