PARIS, ngày 5.8.2016 (PTTPGQT) – Gần đây một nhóm Phật tử có hão ý thành lập tổ chức lấy tên Foundation Thích Thiện Minh để quyên góp tài chánh cúng dường chư Tăng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) trong nước. Tuy nghiên chủ trương của Foundation lại muốn độc lập với GHPGVNTN, đứng ngoài mọi liên hệ hành chánh và Hiến Chương của Giáo hội.

Do chủ trương không thống thuộc với Giáo hội như thế, nên Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn Phòng II Viện Hoá Đạo đã ra Thông bạch về việc gửi tiền cúng dường chư Tăng GHPGVNTN trong nước, và về tổ chức Foundation Thích Thiện Minh, ký ngày 27-6-2016, và được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế loan tải hôm 29-6-2016.

Hôm nay, Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN vừa gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Thông bạch liên quan đến Fountation Thích Thiện Minh.

Sau đây là toàn văn Thông bạch của Viện Hoá Đạo :

vienhoadao-huePhật lịch 2560                                                                                               Số 12.16/VHĐ/VT/TB

THÔNG BẠCH
VỀ FOUNDATION THÍCH THỆN MINH

————————
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Căn cứ Thông Bạch số 2016-03 /VP2VHĐ/XLTV về Foundaton Thích Thiện Minh của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, XLTV/VPII/VHĐ ngày 27 tháng 6 năm 2016.

Căn cứ Tâm Thư và Nội Qui Foundation Thích Thiện Minh do đạo hữu Nguyên Điền Võ Duy Linh gởi riêng cho Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội và Đạo hữu Lê Công Cầu, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo ngày 30 tháng 7 năm 2016.

Căn cứ những ưu tư của Phật Tử trong cũng như ngoài nước phản ảnh lên Viện Hóa Đạo GHPGVNTN về Foundation Thích Thiện Minh.

Nay Viện Hóa Đạo xin minh định các điều sau đây :

1/. Foundation Thích Thiện Minh là một tổ chức lấy đối tượng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất làm mục đích quyên góp tiền bạc ủng hộ cho Giáo Hội, nhưng Giáo Hội không hề được thỉnh thị ý kiến hay bàn bạc gì về việc thành lập tổ chức nầy.

2/. Việc giúp đỡ tịnh tài để Giáo Hội có điều kiện sinh hoạt là điều cần thiết. Tịnh tài ấy từ trước đến nay đều do các cơ sở Giáo Hội như Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Hội đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế….hay do Chư Tăng và Phật Tử cúng dường, Giáo Hội chưa có tiền lệ nhận sự giúp đỡ của bất cứ tổ chức nào ngoài Giáo Hội.

3/. Lòng trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thể hiện trong tinh thần thực thi nghiêm chỉnh Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Viện Hóa Đạo mong ước các thành viên Foundation Thích Thiện Minh nếu trung kiên với GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ hãy đặt mình vào trong Tổng Vụ Tài Chánh hoặc Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của VPII/VHĐ hay HĐĐH/GHPGVNTNHN/HK.

4/. Việc thành lập một tổ chức độc lập với Giáo Hội về hành chánh, tài chánh và tiến tới việc độc lập nhân sự không những không tôn trọng Hiến Chương mà sẽ gây nên sự phân hóa trầm trọng khi Foundation Thích Thiện Minh biến các trung tâm địa phương thành các Khuôn Hội vốn là danh xưng đặc trưng của các đơn vị cơ sở Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

5/. Hòa Thượng Thích Thiện Minh là biểu tượng của giới trẻ Phật Giáo Việt Nam, là nơi nương tựa tinh thần của Gia Đình Phật Tử, Thanh Niên Phật Tử, Sinh Viên Phật Tử, Học Sinh Phật Tử, Hướng Đạo Phật Tử. Sự hy sinh cao cả của Ngài cho Đạo Pháp và Dân Tộc không thể đem ra làm tên đặt cho một tổ chức quyên góp tiền bạc dù là quyên góp giúp đỡ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất quê nhà.

NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2560, Tu Viện Long Quang ngày 05 tháng 8 năm 2016
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ kheo THÍCH THANH QUANG

 

Bản sao :
Kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống        thẩm tường
Kính trình Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện  kính tường
Kính gởi HT Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ         kính tường
Kính gởi GS Giám Đốc PTTPGQT                      kính tường và kính xin phổ biến

 

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Comment