PARIS, ngày 29.7.2016 (PTTPQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được Thông điệp Vu Lan 2560 của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, và Thông tin Phật sự của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tại Hoa Kỳ cho 5 tháng cuối năm 2016 để phổ biến. Sau đây là toàn văn 2 văn kiện nói trên :

vienhoadao-huePhật lịch 2560                                                                                                          Số 16.16/VHĐ/TB

 

THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ VU LAN PL 2560

——–
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Kính gởi :
– Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
– Đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Đồng Bào Phật Tử,

Phật Đản đã qua, Vu Lan lại về.

Dòng thời gian như bóng câu qua cửa, nhưng cơ hội thắng duyên tu tập của người Phật tử mong cầu giải thoát không hề gián đoạn.

“Tháng Bảy ngày Rằm xá tội vong nhân” như một khẳng định của chữ Hiếu dựng xây trên lòng Từ Bi và Trí Tuệ, mà biểu tượng Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát đã ngự trị trong lòng người Việt Nam qua hơn 2000 năm lịch sử.

Với Trí tuệ Bát nhã, Ngài dứt khoát từ bỏ ngoại đạo, tà kiến, để nương theo giáo nghĩa của đức Thế Tôn chứng thành Thánh quả.

Với lòng Từ Bi cứu khổ, Ngài không chỉ độ mẹ ra khỏi địa ngục A tỳ, mà tạo cơ hội cho tất cả chúng sanh sám hối nghiệp chướng, nương vào oai lực Chư Phật, Chư Bồ Tát cứu độ tất cả chúng hữu tình bị treo ngược trên than hồng, giáo nhọn.

Để trưởng dưỡng năng lực Từ Bi và Trí tuệ, sau Phật Đản là ba tháng An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng được Thế Tôn thiết lập nhằm tu dưỡng thân tâm và đạo hạnh của Chúng Xuất Gia, hướng đến cứu cánh cho đời mình và góp phần tăng ích Phước Điền làm chốn an toàn cho ba cõi thế gian chìm đắm trong dầu sôi lửa bỏng của quá khứ, hiện tại và cả vị lai, vì lấy sự cạnh tranh sinh tồn làm lẽ sống, tích lũy và thụ hưởng làm động lực, khiến xã hội, nhân sinh ngày thêm điên đảo. Vì vậy, chúng Xuất Gia thực hành ba tháng An Cư để truyền thừa mạng mạch Tăng Già, y chỉ vào bốn Thánh chủng, không vì sinh kế tà mạng ràng buộc mình vào guồng máy cạnh tranh, biến mình thành kẻ nô dịch cho thế gian sai khiến, làm hủy hoại huệ mạng bản thân mà còn làm tổn thương Tăng thể.

Nhân ngày Tự Tứ sắp đến, Viện Hóa Đạo xin gởi lời chúc tuế đến các chúng Xuất Gia đã trải qua một mùa An Cư viên mãn để Hạ Lạp tăng trưởng, huệ mạng bền vững.

Ba tháng An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng cũng là thắng duyên cho giới Tại Gia. Với tín tâm bất hoại, người tại gia phát nguyện hộ trì Chánh Pháp trong suốt mùa An Cư, với hằng tâm hằng sản để tứ duyên của Chúng An Cư không khuyết, không hoạt mạng xa hoa chìm theo lợi dưỡng bỏ mất Sơ tâm.

Viện Hóa Đạo xin thành tâm tán thán công đức của Phật tử Tại gia đã nương theo giáo Pháp của Chư Phật và hạnh nguyện của Chư Bồ tát, hoàn thành đại nguyện cúng dường Tam Bảo mà trước hết là Hiện Tiền Tăng tại các giới trường thanh tịnh.

Nay mùa An Cư đã mãn, ngày Phật hoan hỷ, ngày Tăng Tự Tứ đã đến, Phật tử khắp nới tiếp tục đón chào Thắng Hội Vu Lan, mà ý nghĩa là Thắng Hội Giải Đảo Huyền, cởi trói cho những ai đang bị treo ngược trên lửa hồng, trên gươm giáo dù đã quá vãng hay còn tồn tại trên thế gian.

Là người con Phật, là người dân Việt ai cũng hiểu Vu Lan là ngày báo hiếu. Báo hiếu cho cửu huyền thất tổ, báo hiếu cho phụ mẫu đa sanh, nhưng báo hiếu chỉ có ý nghĩa đích thực khi đại nguyện cứu khổ độ sanh được thể hiện trọn vẹn : Ở đâu có khổ đau nơi đó xuất hiện năng lực Từ bi cứu độ.

Do vậy người Phật tử phải hiểu rằng Hiếu Đạo là Phật Đạo, Hiếu Tâm là Phật Tâm và Hiếu hạnh là Phật Hạnh để mỗi chúng ta là một hóa thân Bồ Tát Địa Tạng nơi địa ngục trần gian mà chúng ta đang đối diện chứ không chỉ đối mặt với địa ngục xuất thế gian của những người đã khuất.

Năm nay Vu Lan về trong sự lo âu của toàn Dân Tộc về nguy cơ môi trường sống bị đầu độc từ Bắc phương có thể di họa cho nhiều thế hệ con cháu mai hậu, và một viễn cảnh nô lệ Bắc phương đang đè nặng lên tâm tư của đại khối Dân Tộc.

Trong ý thức đó, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả chư vị Xuất gia cũng như Phật tử Tại gia hãy xiển dương nền văn hoá Từ Bi và Trí Tuệ để biểu tỏ qua hành động Vô Úy trong mục tiêu đem lại an vui, hạnh phúc cho dân tộc và nhân loại.

Viện Hóa Đạo cũng xin nhắc nhở lời kêu gọi của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ qua Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2555- 2011 trước thực trạng đất nước chưa hề được đổi thay :

“Tôi chân thành kêu gọi những ai tự nhận là lãnh đạo đất nước hãy đặt quyền lợi Quốc Dân lên trên quyền lợi của Đảng, chỉ có sức mạnh của đại khối Dân Tộc mới đủ sức gìn giữ giang sơn bờ cõi, và chỉ có tình nghĩa Đồng bào chứ không là Đồng chí mới có khả năng hàn gắn vết thương vốn phát sinh từ phạm trù ý thức hệ”.

Với kỳ vọng thiết tha ấy, nhân mùa Báo ân và Báo hiếu năm nay, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện Thế giới chung sống hòa bình, Dân tộc sớm hưởng Tự do, Nhân quyền và Dân chủ, để mùa Vu Lan với ý nghĩa Giải đảo huyền luôn tồn tại trong tâm thức người Phật tử và Dân tộc như đã tồn tại trên 2000 năm Phật Việt

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2560, Tu Viện Long Quang,
ngày 25 tháng 7 năm 2016
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

 

Bản sao :
– Kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thẩm tường.
– Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện kính tường.
– Hòa Thượng XLTV/ VPII Viện Hóa Đạo  kính tường
– GS Giám Đốc PTT Phật Giáo Quốc Tế kính tường và phổ biến
–  Lưu./

 

Thông tin Phật sự của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ cho 5 tháng cuối năm 2016 :

vp2vhd2016

 

Thông Tin Phật Sự

 

Kính gởi Chư Tôn đức Tăng Ni và chư Phật tử xa gần 5 Phật sự từ đây đến cuối năm 2016 : Đại Hội Thường Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ — Lễ Húy Nhật Đức Phó Tăng Thống – Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác — Hội luận Tôn giáo — Khóa Dẫn nhập Văn hoá Dân Chủ — Tiệc chay Gây Quỹ Vận Động Quốc tế cho Nhân quyền và Tự Do Tôn Giáo của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế — và Danh sách một số các Chùa tổ chức Đại lễ Vu Lan,  ngày giờ và địa điểm.

1. ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
Từ thứ Sáu đến Chủ nhật, ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
Địa điểm : Chùa Liên Hoa Houston, 6709 Howell-Sugar Land Rd., Houston, TX 77083, Hoa Kỳ
Liên lạc : (832)714-0800

2. Lễ Húy Nhật Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Ngày Chủ nhật 4 tháng 12 năm 2016
Địa điểm : Chùa Liên Hoa Houston, 6709 Howell-Sugar Land Rd. Houston TX 77083
Liên lạc : (832)714-0800

3. Hội luận “Tự Do Tôn Giáo”
Ngày Thứ hai, 12 tháng 9 năm 2016
Địa điểm : Hudson Institute – Center for Religious Freedom – 1201 Pennsylvania Ave., N.W., Suite 400, Washington DC 20004
Liên lạc : Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam & Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế – Điện thoại Paris (33-1) 45 98 30 85 – Email : queme.democracy@gmail.com hay pttpgqt@gmail.com

4. Khóa Dẫn nhập Văn hoá Dân Chủ dưới sự bảo trợ của Sáng hội Nhân quyền Rafto / Vương quốc Na Uy (diễn ra trong tháng 12 năm 2016, sẽ cập nhật thông tin).

5. Bữa Cơm Gây Quỹ Yểm trợ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế trong công tác vận động quốc tế cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam

Ngày Chủ nhật 9 tháng 10 năm 2016
Địa điểm : Nhà hàng Kim Sơn Bellaire, 10603 Bellaire Blvd., Houston TX 77072
Liên lạc : (713) 366-1870

 

Lịch trình Đại Lễ Vu Lan tại các Chùa
PL 2560 – 2016

1. Chùa Liên Hoa Houston
Ngày Chủ Nhật, 7 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 6709 Howell Sugarland Rd., Houston, TX 77083
Liên lạc : (281) 988 – 5550 ; (832) 330 – 8882 ; (281) 530 – 8899

2. Chùa Từ Bi
Ngày Chủ nhật, 7 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 1001 Spring Miller Ct., Arlington, TX 76002
Liên lạc : (817) 938 – 7075 ; (817) 262 – 9919 ; (682) 559 – 6313

3. Chùa Bửu Môn
Ngày Chủ nhật, 14 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 2701 Procter St., Port Arthur, TX 77640
Liên lạc : (409) 982 – 9319

4. Chùa Phật Quang Beaverton, Oregon
Ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 4760 SW. 180th Ave., Beaverton, OR 97007
Liên lạc : (503) 356-5978

5. Chùa Phật Quang Gardena California
Ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 1604 Marina Ave., Gardena CA 92047
Liên lạc : (310) 369-6209

6. Niệm Phật Đuờng Huyền Quang Sacramento
Ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2016
Địa điểm : 7104 Chandler Dr., Sacramento, CA.95828
Liên lạc : (916) 588-6849

7. Chùa Vạn Hạnh Seattle
Ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2016
Địa điểm : 4837 S. Fontanelle St., Seattle, WA. 98118
Liên lạc : (206) 722-5305

8. Chùa Viên Thông Atlanta
Ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 3064 Oakcliff Rd., Atlanta, Georgia 30340
Liên lạc : (770) 457-7253

9. Chùa Liên Hoa Gretna
Ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 1731 Stumpf Blvd., LA. 70056
Liên lạc : (504) 377-9542

10. Chùa Phật Pháp
Ngày Chủ nhật, 21 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 1770 62nd Ave. N., St. Petersburg, FL 33702
Liên lạc : (727) 520-9209

11. Chùa Liên Hoa Salt Lake City
Ngày Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 3595 W. 3650 S.. Salt Lake City, UT 84119
Liên lạc : (801) 913-5715

12. Chùa Tây Phương
Ngày Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 2440 Smith Rd., Gainesville, GA 30504
Liên lạc : (770) 503-9175

13. Chùa Hồng Ân
Ngày Chủ nhật, 21 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 1419 Martin Luther King Dr., Des Moines, IA 50314
Liên lạc : (515) 288-6944

14. Chùa Việt Nam Pasco
Ngày Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 1105 N. 26th Ave., Pasco, WA 99301
Liên lạc : (509) 546-0920 ; (509) 947-8811

15. Tu Viện Phước Đức
Ngày Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2016
Địa chỉ : 10839 Lilleux Rd., Houston, TX 77067
Liên lạc : (281) 999-1110

16. Tịnh Thất Tịnh Nghiêm
Ngày Chủ nhật, 4 tháng 9 năm 2016
Địa chỉ : 2304 NE. 9th Pl., Renton, WA 98056
Liên lạc : (206) 430-4293

Những thông tin Phật sự nêu trên có thể thay đổi. Quý Ngài và quý Liệt Vị quan tâm, cần liên lạc để kiểm soát.

Đại hội Thường Niên 2016 và Lễ Húy Nhật Đức Phó Tăng Thống sẽ có chương trình và Thư mời riêng.

Kính chúc quý Ngài và quý Liệt Vị một Mùa Vu Lan Phật Lịch 2560 Thắng hội và vô lượng giải thoát.

Trân trọng.

Xử lý Thường vụ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Tỳ kheo Thích Huyền Việt

 

2 Comments

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT

    Nhân mùa Vu Lan PL.2560-2016″ Kính nguyên cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ cho HT tượng HUYỀN hạ VIỆT cùng chư tôn túc & Thiện hữu tri thức Phật tử VPII/VHĐ/GHPGVNTN hải ngoại thân tâm thường tịnh,Pháp thể khinh an,chúng sanh dị độ.

  2. Nguyễn Bá Lăng says:

    thượng HUYỀN hạ VIỆT

Leave a Comment