Xin mời xem phát biểu của Dân biểu Quốc hội Châu Âu, Ramon Tremosa I Bacells và Bà Therese Jebsen, Sáng hội Rafto Na Uy

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 1 :

 

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 2 :

 

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 3 :

 

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 4 :

 

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 5 :

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment