Chương trình thứ Sáu 19.9.2014 – Lá Thư Hàng Tuần về diễn tiến tạo mãi cơ sở cho Giáo hội tại miền Nam California & Tường trình từ LHQ Genève về lời phát biểu của ông Võ Văn Ái và sự phản công của Phái đoàn Hà Nội, và Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang”.

 

 

Ông Võ Văn Ái

Ông Võ Văn Ái

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment