Logo IBIBPhòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 – E-mail : pttpgqt@gmail.com
Web : https://www.queme.net – Facebook: https://www.facebook.com/queme.net
 Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vừa ký 5 Quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự Viện Hóa Đạo, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, và Chánh Thư ký Viện Tăng Thống

Web: https://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2206
PDF: https://kiwi6.com/file/l89h6ykaej 

 PARIS, ngày 4.1.2014 (PTTPGQT) – Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế 5 văn kiện để phổ biến.

 Các văn kiện này là 5 Quyết Định mang số tham chiếu 16/VTT/QĐ/TT, 17/VTT/QĐ/TT, 18/VTT/QĐ/TT, và 19/VTT/QĐ/TT, về việc bổ nhiệm nhân sự vào Viện Hóa Đạo trong nước, Văn phòng II Viện Hóa Đạo ở hải ngoại, Hội đồng Điều hành GHPGVNTN- HN tại Hoa Kỳ, và suy cử Chánh Thư ký Viện Tăng Thống.

 Năm Quyết định này ký tại Thanh Minh Thiền Viện ngày 1.1.2014. Thành phần nhân sự Viện Hóa Đạo trong nước gồm có 20 chức vụ do Hòa thượng Thích Như Đạt làm Viện trưởng ; Văn phòng II Viện Hóa Đạo ở hải ngoại gồm có 18 vị, do Hòa thượng Thích Trí Lãng làm Quyền Chủ tịch ; Hội đồng Điều hành GHPGVNTN- HN tại Hoa Kỳ gồm 8 vị trong Hội đồng Giáo phẩm và 17 vị trong Hội đồng Điều hành, do Thượng tọa Thích Giác Đẳng làm Chủ tịch ; và Hòa thượng Thích Chơn Tâm được suy cử làm Chánh Thư ký Viện Tăng Thống.

Sau đây là toàn văn 5 Quyết Định nói trên :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2557

Số 16 /VTT/QĐ/TT

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng bởi Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa – Sài Gòn.

– Chiếu Phần 3, Điều 11, Chương Thứ Tư của Hiến Chương dẫn thượng về việc Tấn Phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Chiếu Giáo Chỉ Số 10/VTT/GC/TT ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2013.

– Chiếu Trình Thư của Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

– Chiếu nhu cầu Phật sự trong tình hình hiện tại.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với thành phần nhân sự như sau :

– Viện Trưởng : Hòa Thượng Thích Như Đạt

– Phó Viện Trưởng : Hòa Thượng Thích Thanh Quang

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự : Hòa Thượng Thích Như Đạt

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : Hòa Thượng Thích Đồng Tu

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục : Hòa Thượng Thích Chơn Tâm

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa : Hòa Thượng Thích Chí Viên

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh : Hòa Thượng Thích Nguyên Lý

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện & Xã Hội : Hòa Thượng Thích Nguyên Lý

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ : Hòa Thượng Thích Chánh Niệm

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông : Cư Sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái

* Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế : Cư Sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái

* Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo : Cư Sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái

* Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế : Cư Sĩ Hồng Chi Ỷ Lan

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên : Hòa Thượng Thích Thanh Quang

* Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ : Huynh Trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ : Cư Sĩ Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực

– Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo : Cư Sĩ Nguyên Chánh Lê Công Cầu

– Chánh Văn Phòng Viện Hóa Đạo : Thượng Tọa Thích Minh Quang

* Phụ tá Chánh Văn Phòng VHĐ : Đại Đức Thích Minh Nghĩa

– Tổng Thủ Qũy Viện Hóa Đạo : Ni Sư Thích Nữ Pháp Liễu

ĐIỀU II : Các Điều Khoản, Văn Kiện, Quyết Định, trái với Quyết Định nầy đều được hủy bỏ.

ĐIỀU III : Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU IV : Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các Tỉnh, Thành trên Toàn Quốc, các Thành Viên có tên trong Quyết Định nầy chiếu nhiệm vụ thi hành.

Ghi chú : Để việc hoạt động có hiệu quả trong tình hình hiện tại nên : Tổng Vụ Truyền Thông ; Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ; Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo ; và Phòng Liên Lạc Quốc Tế đều được thiết lập ở hải ngoại.

Phật Lịch 2557, Thanh Minh Thiền Viện
ngày 01 tháng 01 năm 2014
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất
(ấn ký)
SA MÔN THÍCH QUẢNG ĐỘ

 Bản sao kính gửi :

– Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để kính tường
– Chính phủ các Quốc Gia có trú xứ của các cơ sở và thành viên trong Quyết Định nầy để kính tường và kính xin hỗ trợ.
– Chính Quyền các Tỉnh, Thành trên Toàn Quốc để kính tường

Đồng kính gửi :
– Giáo Hội Tăng Già trên Thế Giới để kính thông báo và hỗ trợ Phật Sự.
– Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới để kính thông báo, liên hệ và kế thừa sinh hoạt.
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế để phổ biến trên các cơ quan truyền thông, báo chí trong nước và quốc tế.
– Lưu chiểu tại văn phòng Viện Tăng Thống./.

 https://www.queme.net/vie/doc/Quyet_Dinh_16_2557.pdf

__________

wheel

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2557

Số 17 /VTT/QĐ/TT

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng bởi Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa –Sài Gòn.

– Chiếu Phần 2, Điều Thứ 36, Chương Thứ Tám của Hiến Chương dẫn thượng quy định Nhiệm Vụ và Pháp Lý của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.

– Chiếu Giáo Chỉ Số 10/VTT/GC/TT ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2013.

– Chiếu Thư Đệ Trình Nhân Sự Văn Phòng II Viện Hóa Đạo do Hòa Thượng Quyền Chủ Tich Văn Phòng II ký ngày 26 tháng 12 năm 2013 đã được Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất duyệt y và thượng trình Viện Tăng Thống tấn phong ngày 31 tháng 12 năm 2013.

– Chiếu nhu cầu Phật sự trong tình hình hiện tại.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Tấn phong thành phần nhân sự Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất như sau :

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

Hòa Thượng Thích Như Huệ

Hòa Thượng Thích Trí Hòa

Hòa Thượng Thích Viên Thành

_________

– Chủ Tịch :– Phó Chủ Tịch :– Tổng Thư Ký :– Tổng Thủ Quỹ :– Tổng Ủy Viên Tăng Sự :* Vụ Ni Bộ :– Tổng Ủy Viên Thanh Niên :– Tổng Ủy Viên Truyền Thông :– Tổng Ủy Viên Nghi Lễ :– Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội :– Tổng Ủy Viên Tài Chánh :– Tổng Ủy Viên Cư Sĩ :– Tổng Ủy Viên Ngoại Vụ :– Tổng Ủy Viên Đặc trách Liên Lạc Quốc Tế : Hòa Thượng Thích Trí LãngHòa Thượng Thích Huyền ViệtThượng tọa Thích Giác ĐẳngSư Bà Thích Nữ Nguyên ThanhHòa Thượng Thích Thiện HữuSư Bà Thích Nữ Giác HươngHòa Thượng Thích Huyền ViệtThượng Tọa Thích Giác ĐẳngThượng Tọa Thích Thông ĐạtThượng Tọa Thích Nguyên ThảoNi Sư Thích Nữ Tịnh ThườngCư Sĩ Nguyên Thái Võ Văn ÁiCư Sĩ Nguyên Thái Võ Văn ÁiCư Sĩ Hồng Chi Ỷ Lan

ĐIỀU II : Tất cả Điều Khoản, Văn Kiện, Quyết Định trái với Quyết Định nầy đều được hủy bỏ.

ĐIỀU III : Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU IV : Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hội Đồng Điều Hành & Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các Quốc Gia, Châu Lục, Các Đương Sự có tên trong Quyết Định nầy chiếu nhiệm vụ thi hành.

Phật Lịch 2557, Thanh Minh Thiền Viện
ngày 01 tháng 01 năm 2014
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
SA MÔN THÍCH QUẢNG ĐỘ

 Bản sao kính gửi :

– Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam để kính tường

– Chính Phủ các Quốc Gia trên thế giới có cơ quan Đại Diện tại Viêt Nam để kính tường

– Chính Phủ các Quốc Gia trên thế giới có trú xứ của cơ sở hoặc thành viên Văn Phòng

II VHĐ để kính tường và kính xin giúp đỡ.

Đồng kính gửi :

– Giáo Hội Tăng Già Thế Giới để kính thông báo và liên hệ

– Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới để kính thông báo và kế thừa sinh hoạt

– Các Giáo Hội, Tổ Chức, Đoàn Thể Phật Giáo tại các Quốc Gia trên thế giới để kính thông báo và liên hữu hoạt động

– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế để chuyển đến các thành phần nêu trên và phổ biến đến các cơ quan truyền thông, báo chí.

– Lưu chiểu tại Văn Phòng Viện Tăng Thống./.

 

 https://www.queme.net/vie/doc/Quyet_Dinh_17_2557.pdf

_________

wheel

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2557

Số 18 /VTT/QĐ/TT

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng bởi Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa – Sài Gòn.

– Chiếu Phần 1, Điều Thứ 36, Chương Thứ Tám của Hiến Chương dẫn thượng quy định Nhiệm Vụ và Pháp Lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại các Quốc Gia, Châu Lục .

– Chiếu Giáo Chỉ Số 10/VTT/GC/TT ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2013.

– Chiếu Thư Đệ Trình Nhân Sự Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ do Hòa Thượng Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II ký ngày 26 tháng 12 năm 2013 đã được Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất duyệt y và thượng trình Viện Tăng Thống phê chuẩn ngày 31 tháng 12 năm 2013.

– Chiếu nhu cầu Phật sự trong tình hình hiện tại.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Phê chuẩn thành phần nhân sự Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ như sau :

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

Chủ Tịch :Chánh Thư Ký :Thành Viên : Hòa Thượng Thích Trí LãngHòa Thượng Thích Huyền ViệtHòa Thượng Thích Trí HòaHòa Thượng Thích Thiện HữuHòa Thượng Thích Viên ThànhHòa Thượng Thích Vân ĐàmThượng Tọa Thích Giác ĐẳngThượng Tọa Thích Thông Đạt

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

– Chủ Tịch :- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ :- Phó Chủ Tịch Nội Vụ :- Tổng Thư Ký :* Phó Tổng Thư Ký :- Tổng Thủ Quỹ :- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự :* Vụ Ni Bộ :- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên :- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ :* Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ :- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ :- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa
& Giáo Dục :- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông :*Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông :

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội :

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế :

Thượng Tọa Thích Giác ĐẳngHòa Thượng Thích Thiện HữuSư Bà Thích Nữ Nguyên ThanhCư Sĩ Nguyên Hòa Trần Đình MinhCư Sĩ Nhật Liên Dũng Lê Minh DũngNi Sư Thích Nữ Tịnh ThườngHòa Thượng Thích Thiện HữuSư Bà Thích Nữ Giác HươngHòa Thượng Thích Huyền ViệtThượng Tọa Thích Trí TịnhCư Sĩ Tâm Bữu Mai Xuân ChâuThượng Tọa Thích Thông ĐạtThượng Tọa Thích Trí Quảng
Thượng Tọa Thích Trí Tịnh 

Cư Sĩ Nhật Liên Dũng Lê Minh Dũng

Sư Cô Thích Nữ Kiến Tâm

Cư Sĩ Minh Đạo Ngô Quốc Lân

ĐẠI DIỆN CÁC MIỀN

 Chánh Đại Diện các Miền do Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành ban hành Quyết Định Bổ Nhiệm với sự hiệp ý của các thành viên trong Hội Đồng.

ĐIỀU II : Tất cả Điều Khoản, Văn Kiện, Quyết Định trái với Quyết Định nầy đều được hủy bỏ.

ĐIỀU III : Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU IV : Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, các đương Sự có tên trong Quyết Định nầy chiếu nhiệm vụ thi hành.

Phật Lịch 2557, Thanh Minh Thiền Viện
ngày 01 tháng 01 năm 2014
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
SA MÔN THÍCH QUẢNG ĐỘ

 BẢN SAO KÍNH GỞI :

– Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để kính tường và xin giúp đỡ.
– Thống Đốc các Tiểu Bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ có trú xứ của cơ sở hoặc thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVTNHN/HK để kính tường và kính xin giúp đỡ.

ĐỒNG KÍNH GỞI :
– Giáo Hội Tăng Già Thế Giới để kính thông báo.
– Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới để kính thông báo.
– Các Giáo Hội, Tổ Chức, Đoàn Thể Phật Giáo tại Hoa Kỳ và các Quốc Gia trên thế giới để kính thông báo và liên hữu hoạt động.
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế để chuyển đến các thành phần nêu trên và phổ biến đến các cơ quan truyền thông, báo chí.
– Lưu chiểu tại Văn Phòng Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo./.

 https://www.queme.net/vie/doc/Quyet_Dinh_18_2557.pdf

___________

wheel

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2557

Số 19 /VTT/QĐ/TT

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng bởi Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn.

– Chiếu Phần 2, Điều 11, Chương Thứ Tư của Hiến Chương dẫn thượng, về việc chỉ định thành phần nhân sự Văn phòng Viện Tăng Thống.

– Chiếu Giáo Chỉ Số 10/VTT/GC/TT ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2013.

– Chiếu nhu cầu Phật sự trong tình hình hiện tại.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Cử nhiệm Hòa Thượng Thích Chơn Tâm, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương vào ngôi vị Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

 ĐIỀU II: Tất cả Điều Khoản, Văn Kiện, Quyết Định trái với Quyết Định nầy đều được hủy bỏ.

ĐIỀU III: Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU IV: Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các Quốc Gia, Châu Lục, Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các Tỉnh, Thành trên toàn Quốc, và Hòa Thượng Thích Chơn Tâm chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

Phật Lịch 2557, Thanh Minh Thiền Viện
ngày 01 tháng 01 năm 2014

Đệ Ngũ Tăng Thống

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
SA MÔN THÍCH QUẢNG ĐỘ

 Bản sao kính gửi :

– Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – kính thông báo.

– Chính Quyền các Tỉnh, Thành trên Toàn Quốc – kính thông báo.

– Lưu Chiểu tại Văn Phòng Viện Tăng Thống./.

 https://www.queme.net/vie/doc/Quyet_Dinh_19_2557.pdf