Tư liệu lịch sử về việc Đảng Cộng sản hình thành Hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán sứ Hà Nội ngày 4.11.1981 để làm công cụ chính trị cho Đảng và Nhà nước Cộng sản

 

Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu), Tư liệu lịch sử về việc Đảng Cộng sản hình thành Hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán sứ Hà Nội ngày 4.11.1981 để làm công cụ chính trị cho Đảng và Nhà nước Cộng sản

Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu) (PDF)

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment