Thống nhất Phật giáo

 

1994-05-25 | Đỗ Trung Hiếu |

 

Vì sao Đảng Cộng sản truy triệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ? Xin đọc tài liệu “Thống nhất Phật giáo” của Đỗ Trung Hiếu, Kiến trúc sư thành lập Hội Phật giáo Nhà nước năm 1981 cho Đảng làm công cụ :


 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment