Chương trình thứ Sáu 27.3.2015 – Cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về nội dung cuộc gặp gỡ bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ & Tường thuật Phần 1 về cuộc Gây qũy yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trong công tác vận động quốc tế cho dân chủ Việt Nam, tại thành phố Houston, Hoa Kỳ, qua phát biểu của Cư sĩ Mai Đào và ông Ramon Tremosa i Balcells, Dân biểu Quốc hội Châu Âu.

 

 

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ

Ông Ramon Tremosa i Balcells, Dân biểu Quốc hội Châu Âu

Ông Ramon Tremosa i Balcells, Dân biểu Quốc hội Châu Âu

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment