ibib-ubcvCơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) –
 Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85 Fax : Paris (331) 45 98 32 61 –
Giáo chỉ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ chấm dứt chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo của HT Thích Viên Định và Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo của HT Thích Viên Lý

Web: https://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2186

PDF: https://kiwi6.com/file/apfaqkvnsd

PARIS, ngày 9.12.2013 (PTTPGQT) – Viện Tăng Thống ở Saigon vừa gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Giáo chỉ do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ký tại Thanh Minh Thiền Viện ngày 9.12.2013.

Giáo chỉ này chấm dứt chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) của Hòa thượng Thích Viên Định, cùng lúc chấm dứt chức vụ Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo và Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, của Hòa thượng Thích Viên Lý.

Đồng thời thỉnh cử Hòa thượng Thích Như Đạt, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, lên ngôi vị Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, và Hòa thượng Thích Trí Lãng, Phó Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo lên ngôi vị Quyền Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN.

Quyết định trên đây của Đức Tăng Thống có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 9.12.2013, ngày ban hành Giáo chỉ.

Sau đây là toàn văn Giáo chỉ ban hành ngày 9.12.2013 :

 


wheel

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2557

Số : 10/VTT/GC/TT

  

GIÁO CHỈ

————————

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

– Căn cứ Điều Thứ 11, Chương Thứ Tư của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ban hành ngày 4 tháng 1 năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng ngày 12 tháng 11 năm 2011 ;

– Căn cứ Điều 5, Chương II của Qui Chế Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đã được ban hành năm Quý Sửu, Phật Lịch 2517, dương lịch 1973 ;

– Căn cứ vào tiến trình dân chủ hóa Đất Nước và những diễn biến của Thế Giới cũng như trong Khu Vực, Giáo Hội cần có những đáp ứng kịp thời để đồng hành cùng Dân Tộc ;

– Căn cứ vào hiện tình của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Xét rằng tại Quốc Nội :

– Trong thời gian gần đây, Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, đã tự ý cùng vài người thân tín quyết định những vấn đề quan trọng của Giáo Hội mà không thông qua Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo cũng như không thỉnh thị ý kiến của Tăng Thống ;

– Hủy bỏ những phiên họp định kỳ, ra những Thông Bạch sai sự thật, vô hiệu hóa Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, là tiếng nói chính thức của Giáo Hội trong Pháp nạn hiện nay ;

– Đã khâm tuân việc tẫn xuất Hòa Thượng Chánh Lạc nhưng lại làm văn bản minh xác chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương cho vị Tăng phạm trọng giới nầy. Đồng thời đề nghị Tăng Thống cùng ký vào văn bản, đó là việc xưa nay chưa từng có.

Những sự kiện nêu trên vừa vi phạm Hiến Chương và Truyền Thống của GHPGVNTN, sẽ đưa đến nạn độc tài, phe phái, để khuynh loát Giáo Hội trong hiện tại và tương lai.

Xét rằng tại Hải Ngoại :

– Kể từ khi được bổ nhiệm Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã đi ngược lại Đường Hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể nhất là việc mời Tu Sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên đài truyền hình IBC của Hòa thượng thuyết giảng, mời tham dự Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và cố tình đề cử Tu Sĩ nầy vào hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội, nhưng đã bị các thành viên của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phản đối.

– Hành động trên đây của Hòa Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là biểu hiện sự cấu kết với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong chiều hướng hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản hiện nay.

 

NAY BAN HÀNH GIÁO CHỈ :

ĐIỀU I :

– Kể từ hôm nay, chấm dứt chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, của Hòa Thượng Thích Viên Định ;

– Thỉnh cử Hòa Thượng Thích Như Đạt, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo vào ngôi vị Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

ĐIỀU II :

Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt có nhiệm vụ kiện toàn thành phần nhân sự Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo trong thời gian sớm nhất đệ trình Viện Tăng Thống tấn phong.

ĐIỀU III :

– Kể từ hôm nay, chấm dứt chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, và Chủ Tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, của Hòa Thượng Thích Viên Lý ;

– Hòa Thượng Thích Trí Lãng, Phó Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, được thỉnh cử vào ngôi vị Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN.

ĐIỀU IV :

Hòa Thượng Quyền Chủ Tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo Thích Trí Lãng có nhiệm vụ kiện toàn thành phần nhân sự Văn Phòng II Viện Hóa Đạo trong thời gian sớm nhất đệ trình Viện Hóa Đạo, để Viện Hóa Đạo trình lên Viện Tăng Thống duyệt y.

ĐIỀU V :

Giáo Chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Mọi Quyết Định trái với Giáo Chỉ nầy đều hủy bỏ.

ĐIỀU VI :

Chư Tôn Giáo Phẩm thuộc Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN và các Đương Sự có tên trong Giáo Chỉ nầy chiếu nhiệm vụ thi hành.

ĐIỀU VII : Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế có nhiệm vụ phổ biến Giáo Chỉ nầy.

 

Phật Lịch 2557,

Thanh Minh Thiền Viện ngày 9 tháng 12 năm 2013

Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(ấn ký)

Sa Môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

 

 

 

 

 

Ghi chú của Vin Tăng Thống : Dù được lệnh Đức Tăng Thống, nhưng Văn phòng Viện Hóa Đạo không chịu giao nộp khuôn dấu nên phải dùng ấn tín riêng của Đức Tăng Thống cho Giáo chỉ này.

 

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment